Eduardo GAGEIRO

António Ramalho Eanes - Lisboa, 1995 id: 327 -->